Рух поголів’я ВРХ і складання плану річного виробництва приросту живої маси худоби стада по МТФ

2.5.4. Визначення витрати і вартості палива та електроенергії

Витрата корму (в кілограмах або кормових одиницях) на 1 кг приросту живої маси показує кількість корму, витраченого на одиницю приросту. У практиці цей показник називається – витрати корму.

де Рк – кількість витраченого корму за період відгодівлі; V1 – жива маса при постановці на відгодівлю; V2 – жива маса при знятті з відгодівлі.

Перші два показники коментарів не потребують тому, що припускають: продуктивність тварини тим вище, чим раніше воно досягло реалізаційної живої маси або дало більший середньодобовий приріст.

Витрата корму на продукцію залежить від швидкості росту, віку тварини, якості продукції (хімічний склад свинини, співвідношення м’язової і жирової тканини) і від інших факторів, а тому потребує розгляду.

Цей показник знаходиться у високій (нерідко перевищує -0,90) негативної кореляції з величиною середньодобового приросту. Зазначена залежність підпорядковується закономірності: чим вище приріст, тим нижче витрати корму на його отримання.

Таблиця 1.

Зміна витрати корму на приріст в зв’язку з підвищенням швидкості росту свиней на відгодівлі від 20 до 90кг

Середньодобовий приріст, г

Кількість днів, необхідних для отримання загального приросту 70кг

Витрати корму на 1 кг приросту, к.од.

загальні

в тому числі підтримують *

100

200

300

400

500

600

700

800

700

350

233

175

140

116

100

87

13,20

8,21

6,56

5,49

4,74

4,14

3,63

3,29

10,00

4,94

3,32

2,49

2,00

1,66

1,43

1,23


витрата електроенергії

де
N
– потужність електродвигуна; 
– ККД двигуна, 
= 0,9;


вартість електроенергії

де
ЦЕ
– ціна за 1 кВтч;


витрати палива

де
q
– годинна витрата палива, кг;


вартість палива

де
ЦТ
– ціна 1 ц паливно-мастильних матеріалів,
руб.

До
основних витрат відносяться всі витрати,
пов’язані з виробництвом, прибиранням
врожаю, доставкою врожаю до місця
зберігання (переробки) і післязбиральної
його доопрацюванням. Основні витрати
підрозділяються на прямі і розподіляються.

До
прямих витрат
відносяться витрати на заробітну плату
з усіма видами нарахувань, витрати на
пальне і мастильні матеріали, на насіння,
добрива, отрутохімікати, електроенергію,
на послуги автотранспорту, живої тяглової
сили.

До
розподіляється витрат
відносяться: амортизація основних засобів,
витрати на ремонт, технічне
обслуговування, а також інші прямі
витрати – на дрібний інвентар, тару і
ін.

Загальна
сума
заробітної плати з нарахуваннями
на обробіток і збирання культури
відображена в таблиці 1.9.2.

потреба
в основному пальному (дизельному паливі,
ц) за видами робіт і маркам тракторів
відображена у відповідній графі
технологічної карти. Для визначення
вартості основного пального і витрачаються
мастильних матеріалів необхідно знати
комплексну ціну палива для окремих
марок тракторів.

Комплексна ціна 1 ц
пального включає в себе вартість
основного пального, вартість пускового
бензину і мастильних матеріалів,
витрачаються на 1 ц основного пального,
а також вартість доставки паливно-мастильних
матеріалів на підприємство.

вартість
пального і мастильних матеріалів в
технологічною картою визначається
множенням їх кількості на планові
(Провізорні) ціни (табл. 1.10.1).

Таблиця
1.10.1 – Розрахунок вартості пального і
мастильних матеріалів /

для
обробітку сільськогосподарської
культури

вид

нафтопродуктів

Кількість,

кг

вартість,
руб.

1
кг

всього

1

2

3

4 = 2 * 3

Основне
пальне

моторне
масло

трансмісійне
масло

солідол

індустріальне
і спец. масло

доставка
на підприємство (10%)

х

х

Разом

х

суму
витрат
на пальне і мастильні матеріали
за видами робіт в технологічній карті
визначаютьмноженням витраченого
основного пального на комплексну ціну
1 ц.

вартість
кожного виду ПММ надається
викладачем на підставі складаються
цін на ринку на момент розробки
технологічної карти.

для
розрахунку
витрат на насіння
необхідно знати норму висіву насіння на
1 га, площа посіву, уточнюються джерела
їх надходження і середні ціни за 1 ц.

В
умовах розглянутих бригад для
посіву вирощуваних культур використовуються
в основному насіння власного
виробництва (врожаю минулого року). їх
вартість визначається витратами на
виробництво, зберігання і сортування.
Провізорні ціни на насіння власного
виробництва надаються
викладачем.

Загальна
вартість насіння, використовуваних для посіву
сільськогосподарських культур визначається
множенням ціни за 1 ц на їх кількість.

для
розрахунку витрат
на добрива і отрутохімікати
необхідно знати їх кількість, що вноситься
під дану культуру (визначається
заздалегідь на основі норми внесення на 1
га площі) і ціну 1 ц (т). планова ціна
одиниці добрив і отрутохімікатів
визначається на підставі норм їх
внесення, зазначених у технологічній
карті, розміру посівної площі і
планової (провізорній) ціни за 1 т (1 кг).
Розрахунок вартості мінеральних добрив
доцільно вести за їх видами і
найменувань.

де
Бс
– балансова вартість машини, руб .; на,
Нр
– річні норми амортизації і витрат на
ремонт, технічне обслуговування та
зберігання машин,%; зг
– річна нормативна завантаження машини,
ч. /

річні
норми амортизації і витрат на ремонт,
а також річну нормативну завантаження
машин знаходять в збірниках нормативних
матеріалів, які виконуються машинно-технологічними
станціями [22].

визначивши
час роботи кожної машини при обробленні
культури діленням обсягу робіт на
годинну норму виробітку, і помноживши на
нього по черзі суми амортизації та
витрати на ремонт, технічне обслуговування
і зберігання машин в розрахунку на 1 ч, отримаємо
розмір амортизації та відповідних
витрат по кожній машині, що припадають
на сільськогосподарську культуру, і
склавши отримані дані по кожній
окремій машині, отримаємо загальну суму
амортизації і розраховуються витрат
по всіх машинам разом.

витрати
на технічне обслуговування, ремонт і
зберігання машин можна визначити іншим
способом – шляхом множення нормативів
витрат на ці цілі по маркам машин на
обсяг виконаних ними робіт при
обробітку культури в умовних
еталонних гектарах, або в фізичних
гектарах.

При цьому використовуються нормативи
по маркам тракторів, встановлені в
гривнях на 1 ум. пов. га, по маркам збиральних
комбайнів в гривнях на 1 фіз. га, а по
сільськогосподарських машин використовується
усереднений норматив по всім машинам
в гривнях на 1 ум. пов. га.

обсяг
робіт машин, що працюють від електродвигуна,
в умовних еталонних гектарах визначається
розподілом витрачається електроенергії
в кВтч
на коефіцієнт 55 (трактор потужністю 55
кВт або 75 к.с. за 1 годину роботи виконує
1 ум. пов. га, тобто 55 кВтч
= 1 ум. пов. га).

В
витрати
на автотранспорт
входять витрати на виконання транспортних
робіт вантажними автомашинами підприємства.
Вони розраховуються як добуток
обсягу перевезень в тонно-кілометрах на
собівартість 1 т-км, розраховану при
складанні плану виробничо-фінансової
діяльності підприємства.

витрати
на електроенергію
розраховуються як добуток
відпускної ціни 1 кВтч
або собівартості його, розрахованої в
плані виробничо-фінансової
діяльності підприємства (якщо дане
підприємство крім відпускної електроенергії
користується додатково власної,
вироблюваної власними
енергоустановками) на кількість
витрачається електроенергії при
обробітку культури.

В
інші витрати зазвичай включають ті,
які не можуть бути враховані в попередніх
розрахунках з різних причин. тут
відображаються такі як: вартість тари і
пакувальних матеріалів, витрати на
спецодяг та взуття, аптечок, інвентарю
та ін. Загальна сума інших прямих витрат
приймається на рівні фактичних
витрат за минулий рік.

поряд
з прямими матеріально-грошовими
витратами, пов’язаними безпосередньо
з обробітком сільськогосподарських
культур і виконанням робіт під урожай
майбутнього року, виробництво рослинницької
продукції передбачає також певні
витрати, що носять общебрігадний,
загальновиробничий і загальногосподарський
характер.

розподіл
общебрігадних, загальновиробничих
(Цехових) і загальногосподарських витрат
на сільськогосподарські культури і
роботи незавершеного виробництва
здійснюється пропорційно плановому
розміром прямих витрат на їх обробіток
без вартості насіння.


общебрігадние витрати – 1,2%;


загальновиробничі витрати – 6,3%;


загальногосподарські витрати – 8,4%

В
заключній частині технологічної
карти визначають загальну
суму основних витрат (включаючи
общебрігадние витрати) на 1 га культури
і виробничу собівартість 1 ц
основної та побічної продукції.

виходячи
ізише проведених розрахунків і зведених
даних, складається річний кошторис
витрат на виробництво продукції
рослинництва в цілому по бригаді.

Таблиця
1.10.2 – Кошторис
і структура витрат тракторно-рільничої
бригади

при
обробітку ярого ячменю в розрахунку
на 100 га

статті
витрат

сума,
руб.

%

 1. оплата
  праці з відрахуваннями

 1. насіння

 1. добрива

 1. Кошти
  захисту рослин

 1. роботи
  і послуги (автотранспорт, електроенергія)

т.ч. амортизація

ремонт
Основних коштів

 1. Інші
  прямі витрати

прямих витрат

 1. Общебрігадние
  витрати

 1. загальновиробничі
  витрати

 1. загальногосподарські
  витрати

Розвиток молодняка ВРХ на фермі з дуже високою молочною продуктивністю під мікроскопом

Молочно-товарна
ферма на початок року містить і
обслуговує:

 • 600
  корів;

 • 50
  первісток (ще не перекладених в корови
  і значаться в групі нетелей);

 • 170
  нетелей;

 • 150
  телиць старше року;

 • 290
  телиць менше року;

 • 18
  доросла худоба на відгодівлі.

бригада
№ 1 обслуговує молочне стадо,

бригада
№ 2 обслуговує нетелей і телиць.

молочне
стадо розміщують в 3-х типових корівниках
на 200 голів в кожному. До корівника
примикають 2 приміщення з пологовими
відділеннями та 2 профілакторію для телят.

для
нетелей і телиць є 2 скотних двору
з приміщеннями для безприв’язного
змісту. Автотранспорту і тракторів
в бригаді немає. Їх залучення для
виконання робіт (підвезення і роздача
кормів, очищення вигульних майданчиків)
здійснюється робочими з інших
підрозділів господарства за заявками
бригадира за встановлену плату.
Аналогічно проводять розрахунок за електро-
і водопостачання.

В
склад бригади № 1 входять:

 • оператори
  пологового відділення;

 • оператори
  машинного доїння;

 • скотарі-оператори;

 • слюсарі-наладчики;

 • осеменатора;

 • ветеринар;

 • підмінні
  робочі;

 • бригадир.


складання плану осіменіння та отелень,


складання плану помісячного обороту
стада і розрахунок середньорічного поголів’я
по всіх статево-віковими групами тварин
ферми, /


складання річного виробництва
живої маси худоби по стаду МТФ,


розрахунок річного та помісячного плану
виходу молока.


розрахунок нормативної чисельності працівників
ферми,


розрахунок фонду оплати праці,


визначення річної потреби в
кормах,


складання проекту зеленого конвеєра
для гурту корів,


розрахунок всіх витрат по бригаді № 1 і
собівартості продукції (1 ц молока, 1
теляти при народженні, 1 т гною).

У перший рік життя задаються рамки тваринного. За цей час формуються життєво важливі і продуктивні органи, починають працювати функції яєчників і розвивається система вимені. З цих причин навіть з пізнім першим віком отелення, наприклад 29 місяців, приріст живої маси не повинен опускатися нижче 600 г / добу.

Численні рекомендації, наприклад, з боку DLG (2008) (Таблиця 1) або сільськогосподарських палат, диктують, що необхідний рівень середньодобових приростів для голштинської породи при цільовому віці першого отелення 24 місяці становить 800 г / день.

Таблиця 1. Необхідний рівень приростів молодняку ​​голштинської породи (DLG, 2008)

620-650

2

4

800-850

6

12

15-16

700-750

17-18

24-25

26-27

Протягом перших 12 місяців щоденний приріст повинен становити 850 г, а потім від 700 до 750 м

Відповідно до цієї різною інтенсивністю росту потрібно відкоригувати годування. Як виявляється, на практиці в багатьох господарствах вже на 10-му місяці життя потрібно від інтенсивного годування переходити до набагато більш низькоенергетичних раціону, щоб тварини не набирали зайву вагу.

Точний аналіз складу раціону і, таким чином, інтенсивності вирощування, можливий тільки в тому випадку, коли телят і молодняк регулярно перевіряють на предмет їх зростання. Так звані рулетки (вимірювальна стрічка для зважування молодняка ВРХ) використовуються для визначення ваги тварин за допомогою вимірювання обхвату грудей.

В якості альтернативи можна також використовувати гіпометр. Його прикладають до кісткових виступів стегнової кістки тварини і потім зчитують вага на шкалі. Перевага тут полягає в тому, що необхідний контакт з твариною менше, ніж при визначенні обхвату грудей за допомогою рулетки.

Недоліком, однак, є те, що часто молодий худобу напружується, як тільки він відчуває щипці на стегнах. Тварина вигинає через напругу спину, і це може привести до фальсифікації зчитує ваги.

Визначення ваги, найкраще в поєднанні з оцінкою кондиції тварини, служить в основному для уточнення наступних питань (таблиця 2).

Таблиця 2. Терміни визначення ваги тіла і необхідну вагу (для віку першого отелення 24 місяці) для молодняку ​​голштинської породи

≈ 3 місяців

Чи досягнуть необхідну вагу на момент відлучення?

≈ 100-120

5-6 місяців

Чи достатньо інтенсивне зростання? (Успіх всього періоду вирощування молодняка ВРХ залежить в першу чергу від першої половини першого року життя)

≈ 180-220

8-9 (12) місяців

Чи можна перевести молодняк з багатого енергією раціону (раціон дійних корів) на бідний енергією раціон (раціон для сухостійних корів)?

250-270 (350)

14-16 місяців

Чи досягнуть необхідну вагу до моменту першого осіменіння?

380-440

20-24 місяців

Телиці занадто жирні?

520-650

Вже на протязі 4-х років на фермі з 200 корів в Уесбі, в самій північній частині землі Шлезвіг-Гольштейн, чиї голштинские корови мають середню продуктивність стада на рівні 11 800 кг, вага для всього молодняку ​​визначається мінімум два рази протягом періоду вирощування. Робиться це за допомогою вимірювання об’єму грудей.

Оцінка 205 голів молодняку ​​ВРХ, які вже отелилися, показала середній вік першого отелення 24,7 місяця. Ці тварини у віці 23,4 місяця, тобто за 5,6 тижнів до першого отелення мали кінцевий вага 683 кг (таблиця 3).

Таблиця 3. Вага молодняку ​​великої рогатої худоби на фермі Хельге Хаас, Уесбі, а також дані про продуктивність і плодючості цих молодих корів в період першої лактації

вага, кг

512

54,60

Середньодобовий приріст до даного часу, г

1090

86,59

вага, кг

683

64,53

Середньодобовий приріст до даного часу, г

897

76,44

Надій, кг

9994

1135,66

Жир молока, кг

374

43,17

Білок молока, кг

339

33,68

Період від отелення до першого осіменіння, днів

93

32,19

Сервіс-період, днів

109

41,97

Межотёльний період, днів

390

42,95

В середньому, ці тварини за 305 днів першої лактації дали 9994 кг молока і кількість жірбелок 713 кг.

Середні періоди від отелення і до першого осіменіння, сервіс і межотельного у цих тварин за першу лактацію склали 93, 109 і 390 днів відповідно.

Ссылка на основную публикацию